Vaše zařízení není podporováno!

22.5.2020 Přijímací zkoušky V sekci "Pro uchazeče" byly vloženy nové informace o přijímacím řízení.   11.5.2020 Online přípravné kurzy na...

Moderní dějiny a jejich výuka ve školách. Téma často diskutované „odbornou“ i „neodbornou“ veřejností. Každý, kdo učí dějepis, dobře ví, že děti a často i mnozí středoškolští studenti žijí přítomností a všechno, co se odehrálo před jejich narozením mají tendenci vnímat jako zamlžený obraz dávnověku, který nemá na jejich životy pražádný vliv.

Jak vzbudit u žáků zájem o události nedávno minulé, které jim splývají s těmi dávnějšími, jejichž průběh jim může připadat zajímavější a pochopení snazší?

Na naší škole se maximálně snažíme o to, aby studenti mohli do dnes už historických událostí vstoupit. Organizací vyučovacích hodin, workshopy, exkurzemi či zapojením do soutěží vytváříme studentům servis, který jim umožní poznat autentická místa, setkat se s autentickými pamětníky, dokonce i prožít autentické situace tak, jak by je prožili době dané historické události. A výsledkem bývá „překvapivé“ zjištění, že to vlastně nebylo tak dávno a že to není tak nepochopitelné, jak se zdálo.

Neučíme dějepis v kampaních, přesto jsme věnovali letos věnovali zvýšenou pozornost výročí událostí listopadových dnů roku 1989, na jejichž průběhu se před třiceti lety právě studenti významně podíleli. A s odmítnutím jakékoliv formálnosti či okázalosti jsme studentům nabídli pomyslný návrat o pro ně tak dlouhých třicet let zpět.  

Významnou roli v tomto sehrála spolupráce s iniciativou Post Bellum, kterou škola uplynulém školním roce navázala. Zážitkové workshopy pořádané touto organizací vycházejí zejména ze svědectví pamětníků, pracují s jejich rodinnými archivy, fotografiemi a dokumenty. Při práci s konkrétními lidskými příběhy studenti získávají bližší představu o klíčových momentech našich dějin, uvědomují si lidský rozměr dějinných zvratů, učí se nahlížet na naši moderní historii z různých úhlů. Jsou cíleně vedeni k poctivé historické práci, důkladnému ověřování zdrojů a samostatnému kritickému myšlení.

    Workshop „Zítra celá země“ nabídl našim studentům pohled na události listopadu 1989 očima středoškolských studentů, kteří ve své škole vyhlásí stávku, protože chtějí sami přispět    k revolučnímu dění. Každý z nich má jiné rodinné zázemí, jinou osobní zkušenost, jinou míru odvahy. Současní žáci si zahráli role svých tehdejších předchůdců, rozšířili si povědomí o dobových událostech a lépe si uvědomili historický kontext. Měli možnost zamyslet se nad otázkou osobní statečnosti a aktivního občanství. Účast na workshopu byla pro řadu z nich intenzivním zážitkem.

Žáci naší školy se zapojili i do rozsáhlejšího projektu společnosti Post Bellum – „Příběhy našich sousedů“. Jejich úkolem bylo vyhledat ve svém okolí zajímavého pamětníka, zaznamenat jeho svědectví. Závěrečná prezentace projektu se uskutečnila 12. listopadu 2019 v prostorách přednáškového sálu Západočeského muzea v Plzni.

Není bez zajímavosti, že především zásluhou kolegyň Moniky Drechslerové a Lenky Houškové jsme získali čestný titul „Škola Paměti národa“, který společnost Post Bellum uděluje školám, jež věnují zvýšenou pozornost výuce moderních dějin, vedou žáky k pečlivému ověřování faktů a přímé práci s historickými prameny.

S úkolem rozvíjet „ústní“ historii přišla i literárně-historická soutěž pro naše žáky pod názvem „17.listopad 1989 v dějinách mého nejbližšího okolí“. Zadání soutěže předpokládalo, že se studenti zeptají svých rodičů, prarodičů nebo rodinných přátel, jak oni před třiceti lety „zachytili“ události zhruba deseti listopadových dnů označovaných jako „Sametová revoluce“, kde je zastihly zprávy o zásahu policejních jednotek proti studentům na Národní třídě v Praze, jak události „velkých dějin“ prošly jejich městy či vesnicemi, jak „Sametová revoluce“ tehdy bezprostředně ovlivnila jejich životy, co nového do jejich životů přinesla… Jejich vyprávění zaznamenají a písemně zpracují jako unikátní autentické vzpomínky pamětníků na události dnes již historické a přispějí tak svým podílem k obohacení ústní historie.

Žákům, kteří mají rádi výtvarné vyjadřování, byla nabídnuta výtvarná soutěž „Sametová“, vycházející z motivů písně Ondřeje Hejmy. Další velká část studentů se podílela na přípravě školní výstavy k výročí „Sametové revoluce“.

A protože výuka nemusí nutně probíhat jen ve školních třídách, žáci primy a sekundy se zúčastnili vzdělávacího programu Západočeského muzea v Plzni pod názvem „Svobodná generace“, kde se v rámci programu podíleli na vzniku ručně vázané knihy vzkazů dnešní svobodné generace napsaných dětmi na dobových psacích strojích.

Žáci kvarty si na odborné exkurzi v Praze prošli část trasy, kterou se ubíral před třiceti lety studentský průvod, z místa střetu s policejními jednotkami na Národní třídě pak odjeli do Letohrádku královny Anny zhlédnout zajímavou výstavu „Pád železné opony“ spojenou s výstavou fotografií z období listopadových dnů 1989.

Rovněž třída 2.B v rámci programu své exkurze v Praze zhlédla na Václavském náměstí výstavu velkoformátových fotografií „Ve stínu normalizace“. 

To je tedy alespoň část aktivit, do kterých se mohli studenti naší školy zapojit, a tak blíže poznat několik listopadových dnů roku 1989, které přinesly tolik změn do života občanů tohoto dnešního státu.  

 Domníváme se, že pro výuku „moderní“ historie školní třída a učebnice nestačí. Je-li to možné, je lepší historii do školní třídy „přivést“, anebo třídu opustit a historii hledat v místech, kde se odehrála.

 O výsledku takového přístupu vypovídá autentický výrok jednoho z našich studentů: „Tak tohle si budu fakt pamatovat, i když jsem se tehdy ještě ani nenarodil.“

Zdeněk Záhrobský

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo