Vaše zařízení není podporováno!

Základní hygienická opatření a pokyny pro žáky
Tento manuál přináší základní pokyny k zahájení školního roku 2020-2021. Vychází z manuálu vydaného dne 17. 8. 2020, revidovaného 19. 8. 2020.

Obecná ustanovení (dle manuálu MŠMT)
• Škola zahajuje ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
• Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
• Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.
• Platí obecná doporučení MZ podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf

• Nad rámec obecných doporučení MZ podle semaforu platí specifická doporučení.
• Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

Specifická ustanovení
• Do budov školy nesmí volně vstupovat žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy. O výjimkách rozhoduje ředitel školy; vždy je ale nutné přísně dodržovat hygienická pravidla.
• Veškeré návštěvy jsou vedeny v evidenci na vrátnici školy v budově gymnázia, v sekretariátu v budově SOŠ prostřednictvím pověřeného pracovníka.
• Při příchodu do školy si všichni žáci vydezinfikují ruce, ruce si dezinfikují v průběhu dne, zejména při přesunech mezi učebnami.
• Do školy nebudou mít přístup žáci s příznaky infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolesti krku, hlavy či kloubů, průjem).
• Žáci, u kterých se výše uvedené příznaky projeví v průběhu výuky, budou bez odkladu uzavřeni na izolaci a zákonný zástupce bude povinen si je v nejkratší možné lhůtě ze školy vyzvednout.
• Po vyzvednutí žáka s příznaky infekčního onemocnění ze školy je zákonný zástupce povinen kontaktovat příslušného dětského nebo dorostového lékaře a poradit se s ním o dalším postupu. O výsledku jednání s lékařem zákonný zástupce školu prostřednictvím třídního učitele neprodleně informuje.
• Ohledně dalších informací sledujte prosím stránky školy.
• Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.

Provoz školní jídelny
• Všechny osoby si vydezinfikují ruce před odebráním stravy.
• Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
• Cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas (11.15 -11.45).

oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
skola_pameti_naroda
Škola paměti národa
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
diplom
Na škole probíhá realizace projektu
Modernizace odborných učeben
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo