Vaše zařízení není podporováno!

Školní řád ke stažení (PDF 430kB)

 

Školní řád
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany

Tento Školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a dalších právních norem, specifikuje povinnosti žáků vytvářet svým chováním a vystupováním příznivé klima na škole a přispívat k šíření dobrého jména naší školy na veřejnosti.

Dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu a Střední odborné škole Rokycany se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní mravní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým jednáním nepoškozoval kohokoli jiného. Prvořadou povinností žáků je dosažení co nejlepších výsledků ve studiu.

 

§ 1 Poskytování a ochrana osobních dat

Protože škola vyhotovuje některé úřední doklady (např. vysvědčení atd.) a podklady pro statistické účely jí nadřízených organizací, pracuje s osobními daty evidovanými ve školní matrice.

 1. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli údaje nutné pro evidenci ve školní matrice (specifikované § 28 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.).
 2. Žák je povinen při jakékoliv změně údajů tuto skutečnost neprodleně nahlásit třídnímu učiteli, který ji zanese do školní matriky.
 3. Žák má právo na ochranu osobních dat. Škola smí používat svěřená data jen k vlastním úředním potřebám a pro statistické účely jí nadřízených organizací.

§ 2 Práva žáků

 1. Žák má právo na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat jeho lidskou důstojnost.
 2. Žák má právo na kvalitně vedenou výuku.
 3. Žák má právo na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení, na veškeré informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 4. Pokud žák, který neporušuje své studijní povinnosti, nerozumí probírané látce, má právo na základě vzájemné dohody na konzultaci u vyučujícího.
 5. Žák má právo vyjadřovat vlastní názory ke skutečnostem týkajícím se učiva, výuky a výchovy ve škole. K rozhovoru s učitelem využívá dobu mimo výuku.
 6. Žák má právo obracet se se svými připomínkami a návrhy na třídního učitele, výchovného poradce, zástupkyni ředitelky a žákovský parlament. Na ředitelku školy je možno se obrátit prostřednictvím třídního učitele nebo výchovné poradkyně
 7. Žáci mají právo volit a být voleni do školské rady, pokud jsou zletilí.
 8. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovský parlament), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat.
 9. Žák má právo být omluven ze zkoušení první dva dny po týdenní absenci a druhý den po absenci způsobené reprezentací školy.
 10. Žák má právo zúčastňovat se všech mimovyučovacích činností organizovaných školou, hlásit se do vyučování nepovinných předmětů, do zájmových kroužků i k účasti na dalších školních akcích (sportovních, turistických, kulturních aj.).
 11. Žák má právo znát výslednou známku z každého předmětu nejpozději v den, kdy končí klasifikace za dané období. Učitel předmětu zapíše informaci o oznámení klasifikace do třídní knihy. Jestliže mají žák nebo jeho rodiče (zákonní zástupci) pochybnosti o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí, mohou do tří pracovních dnů ode dne, kdy se žák prokazatelně dozvěděl o jejím výsledku (nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení), požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení (viz §69 školského zákona). Ředitelka školy přezkoumá způsob hodnocení za dané pololetí a povolí komisionální zkoušku v případě, že došlo k pochybení ze strany učitele (nedostatečné podklady pro klasifikaci, hodnocení neodpovídá dílčím známkám apod.).

§ 3 Povinnosti žáků

 1. Základní povinností každého žáka je docházet do školy pravidelně a včas (nejpozději 5 min. před začátkem vyučování) podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastňovat se výuky všech povinných, volitelných či nepovinných předmětů, které si vybral.
 2. Chránit svoje zdraví i zdraví ostatních. Dbát na čistotu ve všech prostorách školy. Pomáhat při udržování pořádku ve školní budově i v jejím okolí. V průběhu vyučování, o přestávkách, při přechodech do jiné učebny i při všech akcích organizovaných školou důsledně dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření.
 3. V období zimního času se při vstupu do školy přezouvat do vhodné obuvi, v tělocvičně do obuvi speciálně určené. V období letního času se žáci při vstupu do učeben přezouvat nemusí, pokud je obuv řádně očištěna a je lehká a vzdušná. Zcela nevhodné pro celodenní nošení je obuv vysoká (kozačky, kanady apod.) Do tělocvičny, dílen, multimediálních učeben, elektrotechnických laboratoří a dalších laboratoří, které jsou vybaveny výpočetní technikou, se však žáci musí přezouvat po celý rok.
 4. Veškeré své věci smějí žáci ponechávat pouze na místech k tomu určených (šatní skříňka, šatny v tělocvičně v době výuky TV). Mimo tato místa nesmějí žáci ponechávat své věci bez dozoru, škola neodpovídá za jejich zcizení nebo poškození. Při ztrátě věci ze zamčené šatní skříňky či zamčené šatny TV žák ihned ohlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli a vyplní s ním neprodleně protokol o ztrátě věci u zástupce ředitelky školy.
 5. Povinností pokladníků tříd či jiných žáků pověřených vyučujícím vybírat finanční částky je uložit obnos peněz u zástupkyně ředitelky na SOŠ nebo u ředitelky na gymnáziu ve školním trezoru, aby tak bylo zabráněno případným ztrátám a krádežím.
 6. Za finanční částky donesené žáky do školy škola neodpovídá. V odůvodněných případech mají žáci možnost uložit si vyšší finanční částku po dobu výuky v trezoru školy.
 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, vyžádá si písemně předběžné uvolnění:
  • na 1 hod. u příslušného učitele (s vědomím třídního učitele)
  • na 1 den u třídního učitele
  • na delší dobu u ředitelky školy na příslušném formuláři (s vědomím třídního učitele)
 8. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák povinen nejpozději do 2 dnů nepřítomnosti ve výuce oznámit třídnímu učiteli důvod absence. Písemnou omluvu (v žákovském průkazu nebo omluvném listě) předloží žák nejpozději druhý den po příchodu do školy.
 9. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel střední školy prostřednictvím třídního učitele písemně žáka ( je-li nezletilý, jeho zákonného zástupce), aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti; zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, přestává být žákem školy prvním dnem neomluvené absence.
 10. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě a na nezbytně nutnou dobu.
 11. Plnoletý žák se omlouvá sám (avšak s vědomím zákonného zástupce ), a to způsobem uvedeným v předchozím textu.
 12. Pozdní příchody do výuky jsou považovány za absenci. Za opakované pozdní příchody může být žák kázeňsky potrestán a pozdní příchod nemusí být třídním učitelem omluven.
 13. Žáci, kteří mají absenci vyšší než 150 hodin za pololetí, jsou povinni každou další absenci doložit lékařským potvrzením. Ve zvláštních případech (pozdní příchody, podezření ze zbytečného zameškávání vyučování, neomluvené hodiny apod.) může ředitelka školy kdykoliv na návrh třídního učitele nebo výchovné poradkyně při dalších absencích žáka ze zdravotních důvodů požadovat jako součást omluvenky potvrzení lékaře.
 14. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně ředitelce školy. Je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zákonného zástupce. Žák přestává být žákem školy nejdříve dnem následujícím po dni, kdy bylo řediteli školy doručeno sdělení o zanechání studia.
 15. Má–li žák trvalé zdravotní omezení, může být částečně nebo zcela uvolněn z klasifikace tělesné výchovy. K tomu je nutné, aby předal na předepsaném formuláři doporučení svého ošetřujícího lékaře s vyznačením rozsahu uvolnění. Takový žák může být také na základě žádosti rodičů uvolněn rozhodnutím ředitelky školy i od docházky do TV, jsou–li hodiny TV zařazeny do rozvrhu jako počáteční či koncové.
 16. Přímým nadřízeným žáků je třídní učitel, který řídí jejich činnost. Jeho prostřednictvím žáci předkládají své žádosti a vyřizují běžné provozní záležitosti. Žák je povinen hlásit třídnímu všechny změny týkající se jeho osoby a případně i rodiny, např. změnu bydliště, telefonu do bytu, možnosti telefonického spojení se zákonnými zástupci apod. Třídní učitel zletilých žáků povoluje používání elektrické konvice ve třídě a přebírá za ni zodpovědnost.
 17. K zabezpečení provozu a pořádku vyučovacího dne určuje třídní učitel žákovskou službu. Tato služba zkontroluje při příchodu učebnu (i při každém přechodu do jiné místnosti). Zjistí-li nedostatky, je povinna je okamžitě nahlásit prvnímu vyučujícímu, který ve třídě učí. Vážnější závady ohlásí při nejbližší příležitosti i třídnímu učiteli. Drobné nedostatky služba sama odstraní. Pokud tyto nedostatky nebudou nahlášeny, nese za ně stávající třída odpovědnost. Může být požadováno jejich odstranění na náklady třídy, po které byly zjištěny.
 18. Služba plní úkoly uložené třídním učitelem, a to zejména:
  • napomáhá tomu, aby učebna byla udržována v čistém stavu, odpadky odhazovány do koše, myje tabuli, opatří křídu, o přestávce přináší pomůcky podle požadavků jednotlivých vyučujících
  • při příchodu vyučujícího žáci pozdraví povstáním a služba podává informace o chybějících
  • nepřijde-li vyučující do hodiny do pěti minut po zvonění, je služba povinna hlásit tuto skutečnost ihned zástupci ředitele nebo učiteli ve sborovně, který má pohotovost.
  • při přesunech třídy přebírá služba péči o třídní knihu (pokud třídní učitel touto prací nepověřil jiného žáka)
  • dbá, aby učebna před odchodem žáků byla v čistém stavu a aby byla zavřena okna, zhasnuta světla a uzavřeny vodovodní kohoutky
  • po poslední hodině služba napomáhá tomu, aby si žáci řádně uklidili své místo a aby židle byly uloženy na stolky
  • služba opustí učebnu jako poslední, a to po souhlasu vyučujícího

§ 4 Chování žáků ve škole

 1. Žáci jsou povinni dodržovat zásady společenského chování. Zdraví vyučující, zaměstnance školy a všechny hosty při prvním setkání ve škole během dne. Do školy chodí vkusně a čistě oblečeni a upraveni.
 2. Jestliže žák nemohl splnit uložený úkol nebo zapomněl potřebnou pomůcku do vyučování, musí se vyučujícímu předem omluvit.
 3. Žák školy se chová slušně ke všem pracovníkům školy i k ostatním žákům, respektuje jejich lidskou důstojnost.
 4. Žák odpovídá za čistotu svého pracovního místa a šetří školní zařízení. V případě úmyslného poškození školního majetku nebo poškození z nedbalosti, hradí žák v plné výši opravu nebo nákup, aby došlo k uvedení věci do původního stavu.
 5. Žáci nenosí do školy věci, které nejsou potřebné pro vyučování. Za porušení kázně zvláště hrubým způsobem se považuje přinesení zbraně, drogy, alkoholu a tabákových výrobků. V prostorách školy (budova i školní pozemky) je přísný zákaz kouření. Dále je zakázáno kouřit před budovou školy. Totéž platí na akcích pořádaných školou.
 6. Výpočetní technika nebude zneužívána k jiným než vzdělávacím cílům. Během vyučování i po vyučování je zakázáno propagovat pornografii a jakékoli formy násilí.
 7. Je zakázáno mít v době vyučování zapnutý mobilní telefon a jinak s ním manipulovat.
 8. Žáci mohou opustit školu pouze v době polední přestávky a tehdy škola za žáka nezodpovídá. Jiné opuštění školy je možné pouze se svolením třídního učitele, který uvede tuto skutečnost do třídní knihy.
 9. Je-li žákovi nevolno, ohlásí to na začátku hodiny vyučujícímu a dále se řídí jeho pokyny. Je nepřípustné, aby žák odešel ze školy bez ohlášení důvodu.
 10. Veškeré projevy rasismu, netolerance a šikanování jsou považovány za nepřijatelné. Jejich zjištění bude vnímáno jako závažný přestupek proti Školnímu řádu.
 11. Za přestupky proti Školnímu řádu budou žáci trestáni tímto způsobem:
  • první přestupek za pololetí (opuštění školy bez dovolení, 1 neomluvená hodina, vyrušování při vyučování apod.) – napomenutí třídního učitele bez záznamu ve výkazu
  • druhý přestupek za pololetí (opakovaný kázeňský přestupek, 2–3 neomluvené hodiny) – důtka třídního učitele zapsána do třídního výkazu
  • třetí přestupek za pololetí – podle závažnosti důtka ředitelky školy nebo podmínečné vyloučení s podmínkou na dva měsíce, zapsáno do TV
  • za vyšší počet neomluvených hodin bude snížena známka z chování (návrh podává třídní učitel na pedagogické radě)
  Zvlášť hrubá porušení Školního řádu (kouření v prostorách školy, alkohol, drogy, šikana, fyzické napadení apod.) budou řešena okamžitě ředitelkou školy podmínečným vyloučením ze studia.
 12. Za pronikavé zlepšení studijních výsledků, úspěšnou reprezentaci školy, obětavou dlouhodobou práci pro třídní kolektiv, příkladný humánní čin apod. lze žáku udělit:
  • pochvalu třídního učitele
  • pochvalu ředitelky školy spojenou s knižní odměnou na konci školního roku
  • finanční odměnu z prostředků Sdružení školy

§ 5 Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 2. Na vyzvání ředitelky školy nebo tř. učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 3. Zákonný zástupce informuje školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 4. Je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování.
 5. Oznamovat škole změny údajů vedených ve školní matrice (příjmení, bydliště, zdravotního stavu, zákonného zástupce, telefonu, mailu, sociálního znevýhodnění apod.).
 6. Úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně nežádoucích jevů (projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí).

§ 6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (stupně prospěchu a chování) jsou uvedena v § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. Následující body tato hodnocení dále konkretizují:
 1. V první hodině vyučovaného předmětu v každém pololetí školního roku oznámí vyučující žákům tematický plán a podmínky studia a klasifikace v daném předmětu (počet písemných prací, ústní zkoušení, ročníkové práce, seminární práce, projekty, závěrečné opakování, domácí úkoly, laboratorní cvičení apod. a jejich vliv na konečnou známku).
 2. Účast žáka na všech praktických cvičeních z odborných předmětů, kde se třída dělí na skupiny, musí být alespoň 75% v každé tématické skupině cvičení. Pokud je účast v některé skupině nižší, je žák povinen si látku předem doplnit, s příslušným vyučujícím dohodnout termíny a náplň náhradních cvičení konaných mimo rozvrhem stanovenou vyučovací dobu, dostavit se v těchto termínech ke cvičení řádně připraven a cvičení absolvovat, včetně vypracování příslušných zpráv ze cvičení apod. Z předmětu, v jehož cvičeních byla účast žáka nižší než stanovených 75%, a také ze všech ostatních předmětů, kde účast bude nižší než 75%, bude žák konat za příslušné období zkoušku na doklasifikování. Její formu určí pedagogická rada. Výsledné hodnocení se skládá:
  • z výkonu při zkoušce
  • ze známek, které stačil žák v daném pololetí získat
  Z elektronické třídní knihy, která přesně spočítá absenci, může ředitelka školy zkontrolovat, jestli podmínka pro klasifikaci byla dodržena. V případě, že nikoliv, je povinností jednotlivých vyučujících ředitelce zdůvodnit, proč se rozhodli pro klasifikaci i při vyšším procentu absence.
 3. Není–li žák v některém předmětu klasifikován, je klasifikace provedena dodatečnou zkouškou vykonanou ve stanoveném termínu do 2 měsíců od termínu hodnotící pedagogické porady v 1.pololetí nebo nejpozději do konce září ve 2.pololetí. Pokud se žák na zkoušku nedostaví a nedoloží do 24 hodin nepřítomnost lékařským potvrzením, je klasifikován známkou nedostatečně.
 4. Vykazuje-li žák v průběhu klasifikačního období (za čtvrtletí) podstatné snížení prospěchu (o 2 a více stupňů) či vykazuje-li neprospěch, ohlásí učitel daného předmětu tuto skutečnost třídnímu učiteli, který neprodleně vyrozumí průkazným způsobem (na předepsaném formuláři) rodiče, případně zákonné zástupce žáka. Platí i v případě zletilosti žáka.
 5. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním, pohybovém a praktickém ověření schopností a dovedností oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací, grafických prací a projektů oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, v tomto termínu je opravené žákům také předloží a zapíše na internet.
 6. Všechny testy, písemné práce, seminární práce a laboratorní protokoly musí být po opravě žáku poskytnuty k nahlédnutí. Ředitelka školy doporučuje jejich rozdání žákům, aby mohly práce sloužit k následné přípravě. Předepsané písemné práce z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků se uchovávají po celou dobu studia žáka u jeho učitele.
 7. Každá předmětová komise má vypracován vlastní klasifikační řád, ve kterém jsou vysvětleny váhy jednotlivých známek. Tento řád je k dispozici u předsedy předmětové komise.
 8. V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín.
 9. Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení, který závisí na počtu hodin příslušného předmětu a na povaze předmětu. V případě předmětu s dotací 1 hodina je minimální počet známek 3, při dvouhodinové dotaci 4, při tříhodinové a vyšší 5. Tento počet vyjadřuje nejmenší počet nutných známek v daném předmětu, ale nemusí být postačujícím počtem pro klasifikaci žáka. Ve druhém pololetí maturitního ročníku se počet předepsaných známek snižuje o jednu. Poměr mezi formami ověřování schopností a dovedností žáků je závislý na daném předmětu, učitel však nesmí využít pouze jednu formu (s výjimkou tělesné výchovy). Výsledná klasifikace se nemusí určovat z průměru jednotlivých známek. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Ve druhém pololetí maturitního ročníku je počet podkladů pro klasifikaci určen výhradně učitelem daného předmětu.
 10. O termínu shrnující písemné zkoušky, která trvá více než 35 minut, informuje vyučující žáky předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen dvě zkoušky uvedeného charakteru.
 11. Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména :
  • nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
  • je si plně vědom, že účelem zkoušení není jen nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale především hodnotit to, co umí
  • v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky

§ 7 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

 

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ § 4 vyhlášky č.13/2005 Sb.

Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy:

• zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení,
• kritéria stupňů prospěchu,
• podrobnosti o komisionálních zkouškách,
• průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
• průběh a způsob hodnocení středního vzdělání s maturitní zkouškou,

 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

      1 – výborný,
      2 – chvalitebný,
      3 – dobrý,
      4 – dostatečný,
      5 – nedostatečný,

  • Stupeň 1 - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti.Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při svém hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný a výstižný. Grafický projev je přesný .Výsledky jeho činností odpovídají příslušným normám. Je schopen samotně studovat vhodné texty.

  • Stupeň 2 - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a praktické činnosti.Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při svém výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

  • Stupeň 3 - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním písemném projevu má nedostatky, grafický projev má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

  • Stupeň 4 - žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s významnou pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

  • Stupeň 5 - žák si požadované poznatky neosvojil přesně a úplně, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při svém výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podnětem učitele. Neprojevuje samostatné myšlení, vyskytují se u něho často logické nedostatky.V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 1. Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu „nehodnocen(a)“.Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“.
 2. Chování žáka je hodnoceno těmito stupni:
  1. velmi dobré
  2. uspokojivé
  3. neuspokojivé
 3. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřují výsledky klasifikace v povinných vyučovacích předmětech a hodnocení chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.

  Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:

  1. prospěl s vyznamenáním

   Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z vyučovacích předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré.

  2. prospěl

   Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

  3. neprospěl

   Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

  Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl alespoň stupně hodnocení prospěl.

  Neprospěl-li žák z některého povinného předmětu ani u opravné zkoušky, může ředitel školy na žádost žáka nebo zákonného zástupce u nezletilého žáka povolit opakování ročníku. Na žádost zákonného zástupce žáka, který plní základní školní docházku, nebo po dohodě s ním může podle §39 odst. 2 školského zákona převést neúspěšného žáka do odpovídajícího ročníku spádové ZŚ, popř. jiné ZŠ, kterou zvolil zákonný zástupce, a to se souhlasem ředitele této školy.

   

  V případě, že žák na konci roku neprospěl nejvýše ze dvou předmětů, koná komisionální zkoušku. Její výsledné hodnocení se skládá:

  1. ze 60% ze známky dosažené při komisionální zkoušce
  2. ze 40% ze známky nedostatečné získané na konci roku
  3. byl-li žák klasifikován už v pololetí nedostatečně a na konci roku znovu, je obsahem komisionální zkoušky látka za celý školní rok

   

 4. Za první pololetí vydává Gymnázium a SOŠ, Rokycany žákům výpis z vysvědčení.
 5. Pokud žák nebude v pololetí z některého předmětu hodnocen, jak umožňuje § 69 zákona 561/2004 Sb., budou jeho znalosti prověřeny dodatečně písemnou zkouškou a známka zahrnuta do klasifikace na konci školního roku.

§ 8 Provoz a vnitřní režim školy

V době pravidelného vyučování je škola otevřena od 7:00 do 16:30 hod.
Sekretářka je na SOŠ přítomna v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 11:00 hod.
V době prázdnin zajišťuje sekretářské práce sekretariát ředitelky školy, ul. Mládežníků (budova gymnázia).

Začátek vyučování: V 8 hod. (mimořádně v 7:10 hod.).
Konec vyučování: Nejpozději v 15:55 hod. při odpoledním vyučování.
Počet hodin: V jednom sledu může žák absolvovat 6 vyučovacích hodin (bez polední pauzy na oběd).
Vyučovací hodina trvá 45 minut.
Po 2. vyučovací hodině je 20 minutová přestávka.

Stravování: Žáci mají oběd zajištěn ve školní jídelně gymnázia, obědy se vydávají od 11:15 hod. do 13:45 hod.
Režim v jídelně upravuje Řád školní jídelny, doplňující občerstvení je zajištěno automaty v přízemí školy.V Rokycanech 6.6.2013
Ing. Drahomíra Rancová (ředitelka školy)
oracle
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Oracle.
cisco
Jsme zapojeni do certifikovaného výukového programu společnosti Cisco
pratele-rorysu
Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného.
cambridge
Oficiální testovací centrum
diplom
Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích
diplom

Na škole probíhá realizace projektu
Šablony pro kantory
KDE SE UPLATŇUJÍ NAŠI ABSOLVENTI
benes&michl
inventi
mubea
olbrich
hydac
valeo